Η μηχανή  είναι η καρδιά του αυτοκινήτου

DROSOULAKISIKE

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

New Page

Υπέρβαρα

Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος με φορτίο, η τοποθέτηση και στοιβασία του οποίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς φόρτωσης: Επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος και στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ στον καθένα, στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επιτόπου ακινητοποίηση του οχήματος μέχρι να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας του. Η παράβαση συνεπάγεται για τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του οχήματος πρόστιμο και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, ως εξής: α) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι πέντε τοις εκατό (5)%, επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ. β) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι δέκα τοις εκατό (10) %, επιβάλλεται πρόστιμο εξήντα (60) ευρώ. γ) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και δ) Αν η υπέρβαση είναι πάνω από είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας) για διάστημα τεσσάρων μηνών. Στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ το πρόστιμο επιβάλλεται και στον οδηγό, ενώ στον υπεύθυνο φόρτωσης για τις ίδιες περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ αντίστοιχα.

ΟχΗματα οποιουδΗποτε τύπου

Το βάρος που φέρει ο κινητήριος άξονας ή οι κινητήριοι άξονες ενός οχήματος ή ενός συνδυασμού οχημάτων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού βάρους του έμφορτου οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων όταν χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές.

ΟδικοΙ συρμοΙ

Η απόσταση ανάμεσα στον οπίσθιο άξονα ενός οχήματος με κινητήρα και τον εμπρόσθιο άξονα ενός ρυμουλκουμένου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3 μ.

Μέγιστο επιτρεπΟμενο βΑρος σε συνΑρτηση με το μεταξΟνιο

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε τόνους ενός τετραξονικού οχήματος με κινητήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενταπλάσιο της απόστασης σε μέτρα μεταξύ των ακραίων αξόνων του οχήματος.

ΗμιρυμουλκοΥμενα

Η οριζόντια προβολή της απόστασης μεταξύ του άξονα του πύρου ζεύξης και οποιουδήποτε σημείου του έμπροσθεν άκρου του ημιρυμουλκουμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,04 μ.

Παραβίαση Ωραρίου

Οι οδηγοί λεωφορείων, επιβατηγών δημοσίας χρήσης και φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται να οδηγούν πέραν των καθορισμένων χρονικών ορίων. Για τα φορτηγά, λεωφορεία προβλέπεται: α) Υπέρβαση της ημερήσιας περιόδου οδήγησης: αα) από 30 λεπτά έως 60 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ, ββ) από 60 λεπτά έως 120 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ, γγ) από 120 λεπτά και πάνω, επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος τουλάχιστον για τέσσερις ώρες. β) Οδήγηση πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου χρονικού ορίου χωρίς διάλειμμα, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ. Τα πρόστιμα των περιπτώσεων α΄ και β΄ επιβάλλονται στον οδηγό και το μέτρο της ακινητοποίησης του οχήματος που προβλέπεται στην ανωτέρω υποπερίπτωση γγ΄ δεν ισχύει εφόσον το όχημα το παραλάβει άλλος οδηγός.

Διαστάσεις και βάρη οχημάτων

Μέγιστο μήκος

Μηχανοκίνητο όχημα εκτός από λεωφορείο: 12,00 m
Ρυμουλκούμενο: 12,00 m
Αρθρωτό όχημα: 16,50 m
Οδικός συρμός: 18,75 m
Αρθρωτό λεωφορείο: 18,75 m
Λεωφορείο με 2 άξονες: 13,50 m
Λεωφορείο με περισσότερους από 2 άξονες: 15,00 m
Λεωφορείο + ρυμουλκούμενο: 18,75 m

Άρθρο 53 Διαστάσεις και βάρη οχημάτων

2. Τα οχήματα των οποίων οι διαστάσεις, το βάρος, το φορτίο και οι ανά άξονα επιβαρύνσεις υπερβαίνουν τα καθορισμένα ανώτατα όρια της κάθε περίπτωσης, επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο ύστερα από ειδική άδεια, η οποία μπορεί να δοθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή των εξουσιοδοτημένων απ' αυτών αρχών.
Στην άδεια αυτή καθορίζονται περιορισμοί για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών αναφερόμενοι ιδίως στις οδούς διέλευσης, το χρόνο κυκλοφορίας, τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και τα απαιτούμενα μέτρα οδικής ασφάλειας.
3. Στον καθορισμό του πλάτους των ρυμουλκούμενων και των συνδυασμών οχημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκάρσια προέκταση των:
α) Ελαστικών πλησίον του σημείου επαφής τους με το έδαφος και των συνδέσεων των δεικτών πίεσης αυτών.
β) Αντιολισθητικών συσκευών προσαρμοσμένων στους τροχούς.
γ) Καθρεπτών οδήγησης όταν είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να υποχωρούν τόσο προς τα μπρος όσο και προς τα πίσω με μέτρια πίεση, για να μην εξέχουν πέραν του επιτρεπόμενου μέγιστου πλάτους.
δ) Πλευρικών δεικτών κατεύθυνσης και των ενδεικτικών φώτων του όγκου τους.
ε) Τελωνειακών σφραγίδων, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο φορτίο και συσκευών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση και προστασία των σφραγίδων αυτών.
4. Τα άκρα των αξόνων και τα κεντρικά τμήματα των τροχών (πλήμνες) των οδικών οχημάτων απαγορεύεται να εξέχουν του εξωτερικού περιγράμματος του οχήματος, εξαιρουμένων των μηχανημάτων έργων, των αγροτικών μηχανημάτων και ζωηλάτων οχημάτων, τα οποία στερούνται προφυλακτήρων λάσπης (φτερών) ή έχουν αμάξωμα το οποίο δεν εξέχει των τροχών και για τα οποία επιτρέπεται τα άκρα των αξόνων και των κεντρικών τμημάτων των τροχών να εξέχουν του επιπέδου της στεφάνης των τροχών το πολύ 0,25 μ.
5. Το όχημα το οποίο κυκλοφορεί παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ακινητοποιείται από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο που διαπίστωσε την παράβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος Κώδικα.
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κοινών υπουργικών αποφάσεων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εκτός των φορτηγών αυτοκινήτων για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.

ΥπολογισμΟς μεγΙστου ύψους χωματουργικΩν προϊόντων επΙ των αμαξωμΑτων των ανατρεπομΕνων

Το μέγιστο ύψος φόρτωσης χωματουργικών προϊόντων επί των αμαξωμάτων των οχημάτων επιτρέπεται να είναι εκείνο που σε κάθε τόνο ωφέλιμου φορτίου θα αντιστοιχεί 0.65 κυβικό μέτρο φόρτωσης, δηλαδή:
0.65 x ωφέλιμο φορτίο = εσωτερικό μήκος αμαξώματος x εσωτερικό πλάτος αμαξώματος, όπου το ωφέλιμο φορτίο είναι εκφρασμένο σε τόνους και το εσωτερικό μήκος και εσωτερικό πλάτος αμαξώματος σε μέτρα.

Η ελεύθερη έλξη ρυμουλκουμένων άλλων αυτοκινητιστών

Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα δύνανται να έλκονται από αντίστοιχης κατηγορίας, δηλαδή, εθνικών ή διεθνών μεταφορών, ρυμουλκά ή ελκυστήρες, ιδιοκτησίας άλλων μεταφορέων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Το έργο της έλξης αποδεικνύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό ή δήλωση μεταξύ των δύο μεταφορέων, όπου αναφέρονται τα οχήματα και περιγράφεται η μεταφορά.
β. Κατά την έλξη τα εμπορεύματα συνοδεύονται με τα απαραίτητα φορτωτικά έγγραφα.
γ. Ο οδηγός του οχήματος είναι εφοδιασμένος με όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την οδήγηση των οχημάτων και τη μεταφορά των προϊόντων.
δ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων επιτρέπουν την ασφαλή ζεύξη σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΤ 16823/78 απόφασης, όπως ισχύει.

Μεταφορές Κοινού Φόρτου με Ψυγεία

Το έργο των ψυγείων ΦΔΧ αυτοκινήτων καθορίζεται ως εξής:

Ψυγείο (μετά ή άνευ ψυκτικού μηχανήματος)

Α. Διεθνών Μεταφορών:
α. Η μεταφορά εμπορευμάτων, η διατήρηση των οποίων απαιτεί ψύξη.
β. Η μεταφορά κενών κιβωτίων συσκευασίας νωπών προϊόντων με ναυλωμένα και μόνο ψυγεία αυτοκίνητα κατά τη μετάβαση στον τόπο φόρτωσης, για την ταχεία εξυπηρέτηση των εξαγωγών των ευπαθών προϊόντων.
γ. Η μεταφορά κάθε είδους εμπορευμάτων κατά την εκ του εξωτερικού επιστροφή αυτών.
δ. Η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών εμπορευμάτων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ειδικό χώρισμα για την στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από άλλο. Η ύπαρξη του χωρίσματος αυτού αναγράφεται στην στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

Β. Εθνικών Μεταφορών:
α. Η μεταφορά εμπορευμάτων, η διατήρηση των οποίων απαιτεί ψύξη.
β. Η μεταφορά εμπορευμάτων που δεν απαιτούν ψύξη, εφόσον τα εμπορεύματα αυτά δεν μεταφέρονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με άλλης κατηγορίας ειδικοποιημένο όχημα.
γ. Η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών εμπορευμάτων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ειδικό χώρισμα για την στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από άλλο. Η ύπαρξη του χωρίσματος αυτού αναγράφεται στην στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

Μίσθωση Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης

1. Οι ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις και οι μεμονωμένοι οδικοί μεταφορείς που εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές, επιτρέπεται να εκμισθώνουν τα οχήματα που έχουν στην ιδιοκτησία τους σε οδηγούς, κατόχους άδεις οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α) το όχημα να έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια,
β) η σύμβαση μίσθωσης αφορά μόνο στη διάθεση του οχήματος χωρίς οδηγό,
γ) το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του οδηγού που το έχει μισθώσει,
δ) το μισθωμένο όχημα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση νομαρχιακών, εθνικών και διεθνών μεταφορών, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του,
ε) ο χρόνος κάθε μίσθωσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών μηνών και μεγαλύτερος των τριών ετών.

2. Για τις μισθώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) καταρτίζεται συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, το οποίο υπογράφεται αφενός από τον οδηγό μισθωτή και αφετέρου από τον ιδιοκτήτη του οχήματος,
β) αντίγραφο του συμφωνητικού κατατίθεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από ην ημερομηνία της υπογραφής του στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο εκμισθωτής, και στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται το όχημα,
γ) το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα και για την καταβολή του εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α’),
δ) οι φορτωτικές για τις διενεργούμενες με τα μισθωμένα οχήματα μεταφορές εκδίδονται από τον μισθωτή και για λογαριασμό του.

Παραβάσεις - Ποινές Φ.Δ.Χ. Αυτ/των

Είδος ΠοινήςΔιατάξειςΧρημ. πρόστιμο ιδιοκτήτηΟδηγόςΑφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας
1. Μη θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. μισθωτήριοάρθρ. 5 παρ. 1α586,94-ΟΧΙ
2. Μη υπαλληλική ιδιότητα οδηγούάρθρ. 5 παρ. 1β586,94-ΟΧΙ
3. Λήξη συμφωνητικού μίσθωσηςάρθρ. 5 παρ. 1γ1.173,88-4 μήνες
4. Χρόνος μίσθωσης μικρότερος ή μεγαλύτερος τριών ετώνάρθρ. 5 παρ. 1γ1.173,88-4 μήνες
5. Εκπρόθεσμη υποβολή συμφωνητικού (μεγαλύτερο από 5 εργάσιμες ημέρες)άρθρ. 5 παρ. 1δ293,47-ΟΧΙ
6. Υπερφόρτωση άνω του 20% (μικτό βάρος ή κατ’ άξονα)άρθρ. 5 παρ. 2α1.173,88-1 μήνας
7. Φόρτωση οχημάτων χωρίς ΚΤΕΟάρθρ. 5 παρ. 2β220,00-επί τόπου αφαίρεση
8. Φόρτωση οχημάτων χωρίς ΚΕΚάρθρ. 5 παρ. 2γ147,00-ΟΧΙ
9. Μη νόμιμη σύζευξη συνδυασμού οχημάτωνάρθρ. 5 παρ. 3α1.173,88-2 μήνες
10. Παράνομη αλλαγή κατηγορίας Φ.Δ.Χ. αυτ/τουάρθρ. 5 παρ. 3β880,41-2 μήνες
11. Μεταφορά αγαθών εκτός των προβλεπομένων από άδεια κυκλοφ.άρθρ. 5 παρ. 3γ880,41-2 μήνες
12. Παράνομη διενέργεια εθνικών μεταφορών από Φ.Δ.Χ. διεθνών και αντίστροφαάρθρ. 5 παρ. 3δ1.467,35-ΟΧΙ
13. Παράνομη εκτέλεση εθνικών μεταφορών με αλλοδαπό ρυμ/μενο ή ημιρ/μενοάρθρ. 5 παρ. 3ε1.173,88-2 μήνες
14. Παράνομη εκτέλεση εθνικών μεταφορών με containersάρθρ. 5 παρ. 3στ1.173,88-2 μήνες
15. Ανύπαρκτη ή μη ισχύουσα κοινοτική άδεια (θαλασσί)άρθρ. 5 παρ. 4880,41-2 μήνες
16. Μη ύπαρξη εγγράφου που να αποδεικνύει τη συνδυασμένη μεταφοράάρθρ. 5 παρ. 51.027,00-4 μήνες
17. Παραβίαση ορίου παραμονής του cabotageάρθρ. 5 παρ. 6α1.467,35-2 μήνες
18. Έλλειψη αποδεικτικών εγγράφων για cabotageάρθρ. 5 παρ. 6α1.467,35-2 μήνες
19. Μη νόμιμη εργασιακή σχέση για cabotageάρθρ. 5 παρ. 6β586,94-1 μήνας
20. Cabotage από όχημα τρίτης χώραςάρθρ. 5 παρ. 6γ1.467,35-απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες
21. Μη ακριβής συμπλήρωση δελτίου CMRάρθρ. 5 παρ. 8586,94-ΟΧΙ

Πίνακας ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας

Κατηγορία οχήματοςΑυτοκινητόδρομοιΟδοί ταχείας κυκλοφορίαςάλλο οδικό δίκτυο
Λεωφορεία1009080
Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο808080
Αρθρωτά λεωφορεία707070
Διώροφα λεωφορεία808070
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών808060
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ.1009080
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο858580
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ρυμουλκούμενο808070
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ.858080
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο807070
Συνδυασμός φορτηγών807070

Ειδικά βάρη διαφόρων υλικών

ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ton /m3
1) Νερό καθαρό1 ton /m3
2) Άμμος θαλάσσης1,20 έως 1,65 ton/m3
3) Αδρανή λατομείου1,90 έως 2,00 ton/m3
4) Μάρμαρο1,95 έως 2,82 ton/m3
5) Ασβέστιο1,55 ton/m3
6) Άσφαλτος1,20 m.ton/m3
7) Μπετόν1,80 έως 2,80 m.ton/m3
8) Ξύλο0,44 έως 0,75 m.ton/m3
9) Χαλκός8,9 m.ton/m3
10) Ορείχαλκος8,5 m.ton/m3
11) Αλουμίνιο2,70 m.ton/m3
12) Σίδηρος καθαρός7,80 m.ton/m3
13) Χαρτί0,7 έως 1,15 m.ton/m3
14) Γυαλί2,4 έως 2,70 m.ton/m3

Ζώνες Ασφαλείας οχημάτων

ΟΧΗΜΑΤΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Μ1Σε όλους
Μ2-Μ3 ΑΣΤΙΚΑΟΧΙ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑΣε όλους
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΣε όλους
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣε όλους
ΣΧΟΛΙΚΑΣε όλους
ΦΟΡΤΗΓΑ < 3.5τ Ν1Σε όλους
Ν2Σε όλους
Ν3Σε όλους

Κατηγορία Μ2: Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, με περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις εκτός του οδηγού με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.

Κατηγορία Μ3: Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, με περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις εκτός του οδηγού με μέγιστη μάζα άνω των 5 τόνων.

Κατηγορία Ν2: Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχοντα μέγιστη μάζα άνω των 3.5 και έως 12 τόνους.

Κατηγορία Ν3: Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχοντα μέγιστη μάζα άνω των 12 τόνων.

* Εκτός και αν είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση της γεν. Αντιπροσωπείας ότι το συγκεκριμένο όχημα εξαιρείται της υποχρέωσης εφοδιασμού με ζώνη.

** Αυτονόητο είναι ότι στα οχήματα που δεν φέρουν ζώνες (και δεν υποχρεούνται να φέρουν), δεν αποτελεί παράπτωμα ή μη χρήση τους, ενώ όταν φέρουν ζώνες (ασχέτως αν υποχρεούνται ή όχι) οι χρήστες υποχρεούνται να τις χρησιμοποιούν.

Διαφορά EGR και SCR.Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

SCR (Selective Catalytic Reduction)

Είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί το AdBlue (χημικά, είναι ένα διάλυμα ουρίας). Αυτό ψεκάζει τα καυσαέρια πριν αυτά περάσουν σ’ έναν καταλύτη. Φτάνοντας στον καταλύτη το AdBlue μετατρέπεται σε αμμωνία η οποία προκαλεί χημική αντίδραση με τα οξείδια του αζώτου, τα διασπά και τελικά στην ατμόσφαιρα βγαίνουν σκέτο άζωτο (εντελώς αβλαβές) και νερό με τη μορφή υδρατμών. Πλεονεκτήματα: Δεν επηρεάζει καθόλου τη λειτουργία του κινητήρα. Το AdBlue είναι εντελώς αβλαβές για τον άνθρωπο (μη τοξικό, άκαυστο). Χρησιμοποιείται με τα ίδια αποτελέσματα σε κινητήρες μικρού ή μεγάλου κυβισμού. Μειονεκτήματα: Απαιτείται ποσότητα περίπου 4-5% αυτής του πετρελαίου. Έχει διάρκεια ζωής 12-14 μήνες και αποσυντίθεται είτε σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από τους -5 ºC, είτε σε υψηλές θερμοκρασίες πάνω από +40 ºC.

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

Το σύστημα αυτό ανακυκλώνει τα καυσαέρια, δηλαδή τα εισάγει και πάλι στους κυλίνδρους, αφού προηγουμένως τα ψύχει. Τα χαμηλής πλέον θερμοκρασίας καυσαέρια μπαίνοντας στον κινητήρα διαφοροποιούν προς τα κάτω την θερμοκρασία αυξάνοντας και την χωρητικότητα. Επειδή, το διοξείδιο του αζώτου αναπτύσσεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, αυτό, δεν προλαβαίνει να συμβεί, οπότε τα εξαγόμενα καυσαέρια προς ένα καυσαέρια είναι απαλλαγμένα από το διοξείδιο του αζώτου. Πλεονεκτήματα: Δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο, δηλαδή καμία επιπλέον δαπάνη για τον αυτοκινητιστή. Μειονεκτήματα: Το σύστημα δεν καλύπτει κινητήρες μεγάλης ισχύος, αν και πρόσφατα, η Scania ανακοίνωσε την εφαρμογή του συστήματος EGR και στους 16λιτρους κινητήρες της. Βασικό, ωστόσο μειονέκτημα, είναι η ανάγκη ύπαρξης ισχυρού συστήματος ψύξης ικανού να ψύχει και τα καυσαέρια πριν αυτά ξαναμπούν στον κινητήρα. Και, όσο το αυτοκίνητου δουλεύει σε χώρες με υψηλές θερμοκρασίες, τόσο πιο δυνατό και αποτελεσματικό πρέπει να είναι το σύστημα ψύξης.

Κόστος λειτουργίας φορτηγών

Α. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Υπολογίζονται σε ετήσια βάση):

  • 1. Σύνολο των αποδοχών του οδηγού, δηλαδή μισθός (x 14), ταμείο (x 14), τυχόν υπερωρίες, νυχτερινά, ειδικά επιδόματα κ.λ.π.
  • 2. Ασφάλιστρα.
  • 3. Τέλη κυκλοφορίας
  • 4. Έξοδα διοίκησης (το συνολικό κόστος γραφείων, υπαλλήλων…διαιρούμενο με τον αριθμό των φορτηγών αυτοκινήτων της επιχείρησης δίνει το κόστος διοίκησης που επιβαρύνει το κάθε φορτηγό)
  • 5. Ετήσιες αποσβέσεις φορτηγού

Β. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: καύσιμα, ελαστικά, λιπαντικά, αναλώσιμα (φίλτρα, ιμάντες, λαμπτήρες), τακτικές επισκευές (service) και συντηρήσεις.

Η αντικατάσταση εξαρτημάτων π.χ. δίσκοι πλατό υπολογίζονται ανάλογα ανά τριετία, 4ετία, 5ετία και διαιρούνται αντίστοιχα για να προκύψει το αντίστοιχο κόστος.

Γ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: κόστος ατυχημάτων, κόστος κλήσεων για παραβάσεις, τυχόν αβαρίες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

Συνολικές ώρες αναμονής / φόρτωσης/εκφόρτωσης, ώρες ταξιδιού x (σταθερό κόστος ανά εργάσιμη ώρα) + (μεταβλητό κόστος ανά χλμ) x (μήκος διαδρομής σε χλμ)DROSOULAKISIKE SERVICE

© 2017 All Rights Reserved    |    Privacy Policy